×

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری پیشینه تحقیق سازمان و یادگیری

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباطات سازمانی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظی و پیشینه تحقیق مفاهیم خرده فروشی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ﺗﺠﺮﺑﻪ درون ﻓﺮوﺷﮕﺎهی ﻣﺸﺘﺮی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم رفتار خرید

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ارزش ویژه برند

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم وفاداری به برند

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ادراک قدرت اجتماعی برند

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاسخ مشتری

۹,۹۰۰ تومان