×

پیشینه تحقیق توانمندسازی کارکنان

۹,۰۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارگرایی

۸,۹۰۰ تومان

انطباق پذیری سازمانی

۸,۷۰۰ تومان

ارزیابی سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی

۸,۷۰۰ تومان

نام برند مبانی نظری (ادبیات و پیشینه تحقیق) نام برند

۴,۹۰۰ تومان

هویت برند مبانی نظری (ابیات و پیشینه تحقیق) هویت برند

۴,۹۰۰ تومان

مبانی نظری ریسک اطلاعات سهام ، بازده سهام ، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری ذهنیت فلسفی پیشینه تحقیق ذهنیت فلسفی

۸,۹۰۰ تومان

مبانی نظری سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی

۵,۹۰۰ تومان

ادبیات و مبانی نظری تبلیغات شفاهی آنلاین

۵,۰۰۰ تومان