×

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات و ارتباطات

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق قابلیت های بازاریابی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انطباق سازمانی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد توسعه محصول

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و عملکرد مالی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق قدردانی مشتری

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتری

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی

۹,۹۰۰ تومان