×

ادبیات و مبانی نظری تبلیغات شفاهی آنلاین

۵,۰۰۰ تومان

دانلود ادبیات و مبانی نظری تجارت اجتماعی

۴,۹۰۰ تومان

داده های مالی بانک های پذیرفته شده در بورس در طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶

۲۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری صادرات، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی

۸,۹۰۰ تومان

داده های مالی خرید و فروش داراییهای ثابت شرکتهای بورسی در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶

۱۹,۰۰۰ تومان

داده های صورتهای مالی جریان وجوه نقد آزاد شرکتهای بورسی (وجه نقد آزاد) در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶

۴۹,۰۰۰ تومان

داده های مالی اندازه شرکت، اهرم مالی و عمر (سن) شرکت شرکتهای بورسی در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶

۳۹,۰۰۰ تومان

داده های مالی سود سهام قیمت سهام ارزش بازاری شرکتهای بورسی در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶

۳۹,۰۰۰ تومان

داده های مالی درآمد ها، سود عملیاتی، سود خالص(ویژه) شرکتهای بورسی در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶

۳۹,۰۰۰ تومان

داده های صورتهای مالی شامل متغیرهای دارایی‌های نامشهود، خالص دارایی‌های ثابت اول دوره، خالص دارایی‌های ثابت پایان دوره

۱۸,۰۰۰ تومان