×

مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق مفهوم وفاداری

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق دیدگاه های تعیین هویت برند تجاری

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات دهان به دهان

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق مفهوم برند

۹,۹۰۰ تومان

پرسشنامه برند موثر

۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ی بهره‌وری

۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی(در کار)

۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

۷,۰۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم بازاریابی و بازاریابی اجتماعی

۹,۹۰۰ تومان