×

مبانی نظری مصرف و پیوند مصرف کننده

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری شبکه های اجتماعی و قصد رفتاری مصرف کننده

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری قصد رفتاری و تبلیغات شفاهی آنلاین

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری تجارت اجتماعی

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری رفتار کمک بیمار به بیمار

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری تبلیغات شفاهی و کیفیت ادارک شده

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری وفاداری، انواع وفاداری و برند

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری تعریف رسانه اجتماعی و انواع آن

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری حاکمیت شرکتی و اهرم مالی

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری رویکردها و نقدشوندگی سهام

۱۹,۰۰۰ تومان