×

مبانی نظری شاخص های انتخاب تامین کنندگان

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری عملکرد توسعه محصول جدید

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری خدمت و انطباق پذیری سازمانی

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری نقدینگی نوین

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری بازده سهام

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سنجش عملکرد و کارت متوازن

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مفهوم ریسک

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری استراتژی بازاریابی و عوامل صادرات

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مفاهیم بخش خصوصی

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری نظارت

۱۹,۰۰۰ تومان