×

پرسشنامه انتظار تلاش ۲۰۲۰ به همراه مقاله بیس ۲۰۲۰

۴,۹۰۰ تومان

پرسشنامه ارزش قیمتی ۲۰۲۰ به همراه مقاله بیس ۲۰۲۰

۴,۹۰۰ تومان

پرسشنامه اثر اجتماعی ۲۰۲۰ به همراه مقاله بیس ۲۰۲۰ خرید و دانلود

۴,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه آماده قابلیت های بازاریابی جی فنگ مو

۳,۵۰۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی سعیدی نژاد

۲,۹۰۰ تومان

پرسشنامه عملکرد کارکنان ژیانگفی و ژانگ ۲۰۱۶

۳,۵۰۰ تومان

خرید و دانلود پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید جی فنگ مو

۲,۹۰۰ تومان

پرسشنامه رضایت مندی مشتریان درزی و بهات ۲۰۱۸

۴,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان متیو هال ۲۰۰۸

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی جی فنگ مو ۲۰۱۵

۲,۹۰۰ تومان