×

مبانی نظری سرمایه گذاری خارجی مستقیم و غیر مستقیم همراه پیشینه

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبکه های اجتماعی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک، اعتماد و رفتار مصرف کننده در شبکه های اجتماعی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخش خصوصی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صادرات و عوامل موثر بر آن

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمند سازی کارکنان و کار گروهی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت نیروی انسانی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت مواجهه خدماتی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی

۹,۹۰۰ تومان