×

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ارزش ویژه برند

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم وفاداری به برند

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ادراک قدرت اجتماعی برند

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاسخ مشتری

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده (خریدار)

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم تعهد الکترونیکی

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم اعتماد الکترونیک

۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم بازاریابی ارتباطی

۹,۹۰۰ تومان