×

مبانی نظری تعهد سازمانی

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری بازاریابی و بازاریابی داخلی

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری فروشگاه آنلاین و مفاهیم تجربه خرید

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری فروشگاههای زنجیره ای

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری توانمندسازی کارکنان

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری شبکه های اجتماعی و تلگرام

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری ارزش ویژه برند و وفاداری از دیدگاه بازاریابی

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری رسانه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری انطباق پذیری سازمانی

۱۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری قابلیتهای بازاریابی

۱۹,۰۰۰ تومان