×

داده های مالی بانک های پذیرفته شده در بورس در طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶

۴۰,۰۰۰ تومان

داده های مالی خرید و فروش داراییهای ثابت شرکتهای بورسی در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶

۲۵,۰۰۰ تومان

داده های صورتهای مالی جریان وجوه نقد آزاد شرکتهای بورسی (وجه نقد آزاد) در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶

۴۹,۰۰۰ تومان

داده های مالی اندازه شرکت، اهرم مالی و عمر (سن) شرکت شرکتهای بورسی در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶

۳۹,۰۰۰ تومان

داده های مالی سود سهام قیمت سهام ارزش بازاری شرکتهای بورسی در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶

۳۹,۰۰۰ تومان

داده های مالی درآمد ها، سود عملیاتی، سود خالص(ویژه) شرکتهای بورسی در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶

۳۹,۰۰۰ تومان

داده های صورتهای مالی شامل متغیرهای دارایی‌های نامشهود، خالص دارایی‌های ثابت اول دوره، خالص دارایی‌های ثابت پایان دوره

۲۵,۰۰۰ تومان

داده های فروش صنعت در سال و فروش صنعت سال گذشته شرکتهای بورسی از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۶

۲۷,۰۰۰ تومان

داده های جریان های نقدی شامل عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی شرکتهای بورسی + اکسل

۱۳,۰۰۰ تومان

داده های فروش، ارزش بازار و عمر برای شرکت های بورسی + اکسل + docx

۳۵,۰۰۰ تومان