×

دانلود داده های صورت های مالی بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۹۳

۴,۹۰۰ تومان

داده شاخص فقر چند بعدی (MPI) برای حدود ۱۸۰ کشور دنیا برای دوره زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۷

۹,۸۰۰ تومان

دانلود داده های سود تقسیمی، حجم معاملات، ارزش شرکتهای بورسی

۱۹,۰۰۰ تومان

دانلود داده های تعداد کارکنان ۱۶۸ شرکت بورسی طی بازه زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳

۷,۹۰۰ تومان

دانلود داده های اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت

۸۹,۰۰۰ تومان

دانلود داده های کیفیت افشا شرکتهای بورسی

۱۲,۸۰۰ تومان

دانلود داده های مالی شرکتهای بورسی ۱۳۲ شرکت از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۵

۱۹,۰۰۰ تومان

داده های مالی شرکت های بورسی سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴

۳۹,۰۰۰ تومان

داده های دارایی های جاری تفکیکی شرکتهای بورسی

۴۵,۰۰۰ تومان