×

دانلود پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه مقیاس اعتماد به برند بالستر همراه مقاله بیس + pdf

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان + pdf

۲,۹۰۰ تومان

فروش پرسشنامه بازاریابی رابطه مند لی نگوین هو و همکاران ۲۰۱۱

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه ارزش های سازمانی فورنهام همراه مقاله بیس

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه قصد خرید مجدد الکترونیکی مشتریان

۲,۵۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه سنجش ذهنیت فلسفی سلطانی

۱,۵۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان شفاهی و الکترونیکی ۲۰۱۸

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت ۲۰۰۳

۲,۹۰۰ تومان