×

خرید پرسشنامه قصد استفاده مجدد از اپلیکیشن ۲۰۲۰

۴,۹۰۰ تومان

خرید پرسشنامه رهگیری آنلاین در اپلیکیشن ۲۰۲۰ به همراه مقاله بیس ۲۰۲۰

۴,۹۰۰ تومان

خرید و دانلود پرسشنامه رضایت مشتری از اپلیکیشن ۲۰۲۰

۴,۹۰۰ تومان

پرسشنامه رتبه بندی آنلاین در اپلیکیشن ۲۰۲۰

۴,۹۰۰ تومان

پرسشنامه عادت مشتری در استفاده از اپلیکیشن ۲۰۲۰

۴,۹۰۰ تومان

پرسشنامه بررسی آنلاین در اپلیکیشن ۲۰۲۰ همراه مقاله بیس رایگان

۴,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه شرایط تسهیل کننده ۲۰۲۰ به همراه مقاله بیس جدید

۴,۹۰۰ تومان

خرید پرسشنامه انگیزه های لذت جویانه ۲۰۲۰ به همراه مقاله بیس

۴,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه انتظار عملکردی ۲۰۲۰ به همراه مقاله بیس ۲۰۲۰

۴,۹۰۰ تومان

پرسشنامه انتظار تلاش ۲۰۲۰ به همراه مقاله بیس ۲۰۲۰

۴,۹۰۰ تومان