×

دانلود پرسشنامه نام برند به همراه مقاله بیس ۲۰۱۹

۳,۴۰۰ تومان

پرسشنامه قصد رفتاری ۲۰۱۸ همراه مقاله بیس ۲۰۱۸

۴,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه تجارت اجتماعی به همراه مقاله بیس ۲۰۱۸

۴,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه تبلیغات شفاهی آنلاین همراه مقاله بیس ۲۰۱۸

۴,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه مقیاس اعتماد به برند بالستر همراه مقاله بیس + pdf

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان + pdf

۲,۹۰۰ تومان

فروش پرسشنامه بازاریابی رابطه مند لی نگوین هو و همکاران ۲۰۱۱

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه ارزش های سازمانی فورنهام همراه مقاله بیس

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه قصد خرید مجدد الکترونیکی مشتریان

۲,۵۰۰ تومان