×

دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان متیو هال ۲۰۰۸

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی جی فنگ مو ۲۰۱۵

۲,۹۰۰ تومان

پرسشنامه ارزیابی سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی لین و همکاران ۲۰۰۷

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه نام برند به همراه مقاله بیس ۲۰۱۹

۳,۴۰۰ تومان

پرسشنامه قصد رفتاری ۲۰۱۸ همراه مقاله بیس ۲۰۱۸

۴,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه تجارت اجتماعی به همراه مقاله بیس ۲۰۱۸

۴,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه تبلیغات شفاهی آنلاین همراه مقاله بیس ۲۰۱۸

۴,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه مقیاس اعتماد به برند بالستر همراه مقاله بیس + pdf

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان + pdf

۲,۹۰۰ تومان