مبانی نظری تبلیغات شفاهی و کیفیت ادارک شده


در حال بارگذاری
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
word
197kb
31
۱۹,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای تبلیغات شفاهی و کیفیت ادارک شده قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب گنجانده شده تا قبل از خرید و دانلود مبانی نظری با رئوس مطالب آشنا شوید. سعی کردیم روش منبع نویسی به سبک APA را رعایت کنیم. همچنین این فایل برای تنظیم مقاله نیز مفید است و حتی می توان با کمی تقویت منابع و مطالب یک مقاله یا تحقیق مروری را از آن استخراج کرد. با قیمت ارزان مقاله و فصل دوم پایان نامه آماده را دانلود کنید.

بخش اول: تبلیغات شفاهی
۲-۱- ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮى پژوهش
ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدى ﻛﻪ دارد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻰ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد از ﺳﺎﻳﺮ رﻗﻴﺒﺎن ﻳﺎرى ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت، ﻛﻠﻴﺪى ﺑﺮاى ارﺗﻘﺎ ﺳﻮدآورى اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺠﺎرى ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻰ ﮔﻴﺮد. ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﻪ اى ﺑﺮاى ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺪﻳﺪ رﻗﺎﺑﺖ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ اﻗﺘﺼﺎد، آرﻣﺎن ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه اى ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻮد، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎى اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﺗﺠﺎرى ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد وﻓﺎدارى و اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮى اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻰ و اﻃﻼع ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى ﻣﻄﻠﻮب رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪى و وﻓﺎدارى ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ.

-ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت
پژوهش ها ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻮﺟﺐ، ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد، اﻳﺠﺎد ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺮاى ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، ارﺗﻘﺎء وﺟﻬﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎى دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮدآورى ﻣﻰ ﮔﺮدد (ﺑﺮى و دﻳﮕﺮان، ۱۹۹۸؛ لادهاری ، ۲۰۰۹).
ﺑﻌﻼوه، ﺗﺄﻣﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ وﻓﺎدارى، ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰى اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮده و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮى راﻫﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻮدآورى ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت (اﻧﺪرﺳﻮن و ﻣﻴﺘﺎل ،۲۰۰۰؛ نیتانا ، ۲۰۰۹).
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻼح اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻰ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮدارى از آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺴﻴﺎرى از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاى دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻰ ﭘﺎﻳﺪار ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ (روس و جواهر ،۲۰۱۰)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه ۱۲
بخش اول: تبلیغات شفاهی ۱۲
۲-۱- ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮى پژوهش ۱۲
۲-۱-۱-ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ۱۳
۲-۱-۱-۱-ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪﻣﺎت ۱۳
۲-۱-۱-۲- ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻴﻔﻴﺖ ۱۴
۲-۱-۱-۳- ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ۱۴
۲-۱-۱-۴- ﻣﺪل ﻫﺎى ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ۱۵
۲-۱-۱-۴-۱- ﻣﺪل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ۱۵
۲-۱-۱-۴-۲- ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻜﺎف ﻫﺎى ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ۱۶
۲-۱-۱-۴-۳- ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺷﻜﺎف ﻫﺎى ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ۱۷
۲-۱-۱-۴-۴- ﻣﺪل رﻓﺘﺎرى ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ۲۰
۲-۱-۱-۴-۵- مدل کیفیت خدمات جامع ۲۱
۲-۱-۱-۵- ﻣﺪل ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ۲۲
۲-۱-۱-۵-۱- ﻣﺪل ﮔﺮوﻧﺮوز ۲۲
۲-۱-۱-۵-۲- ﻣﺪل ﻟﻬﺘﻴﻨﻦ و ﻟﻬﺘﻴﻨﻦ ۲۳
۲-۱-۱-۵-۳- ﻣﺪل ﭘﺎراﺳﻮراﻣﺎن ۲۴
۲-۱-۱-۶- ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺮوﻛﻮال و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ۲۶
۲-۱-۱-۷- روﻳﻜﺮدﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ۲۸
۲-۱-۱-۷-۱-ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪى ۲۸
۲-۱-۱-۷-۲-ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ۲۸
۲-۱-۱-۷-۳-ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ۲۹
۲-۱-۱-۴-۷- ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺳﻼﻣﺘﻲ ۳۰
۲-۳- سوابق پژوهش ۳۷
۲-۳-۱-سوابق داخلی پژوهش ۳۷
۲-۳-۲- سوابق خارجی پژوهش ۴۰
فهرست منابع ۹۴

مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای تبلیغات شفاهی و کیفیت ادارک شده قابل استناد است در ۳۱ صفحه  به همراه منابع موثق در دسترس شماست.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.