×

دانلود مقاله بیس بررسی رابطه بین ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی، ساختار هیئت مدیره و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

۹۰۰ تومان

دانلود مقاله استراتژی های رقابتی شرکت ها

۱۰,۰۰۰ تومان

مقاله بیس مرتبط با ارزش های سازمانی نویسنده ADRIAN FURNHAM

۹۰۰ تومان