مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم تجارت اجتماعی


در حال بارگذاری
۳۰ شهریور ۱۳۹۹
word
267کیلوبایت
36صفحه
۹,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم تجارت اجتماعی آماده دانلود است. تعداد صفحات ۳۶ صفحه و با فرمت word می باشد، در ادامه فهرست مطالب بعلاوه بخشی از متن فایل تقدیم شده است.

مقدمه ۱۲
۲-۱- بخش اول مبانی و مفاهیم تجارت اجتماعی ۱۲
٢-۱-۱- ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ۱۲
٢-۱-۲- ٢- وب ۱۲
٢-۱-۳- ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ۱۳
۲-۱-۴ – ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ۱۴
٢-۱-۵- ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ۱۵
٢-۱-۶- ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ۲۲
٢-۱-۷- اﻧﻮاع ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ۲۳
٢-۱-۸- ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ۲۴
٢-۱-۹- ﻣﺰاﻳﺎی ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ۲۶
٢-۱-۱۰- ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ۲۹
۲-۵- بخش پنجم پیشینه پژوهش ۵۳
۲-۵-۱- پیشینه داخلی ۵۳
۲-۵-۲- پیشینه خارجی ۵۶
منابع لاتین و فارسی
* مقدمه
اساس یک تحقیق علمی مبتنی بر فراهم‌سازی هرگونه آگاهی در حوزه موضوع پژوهش است. در حقـیقت هیچ تحقیقی نیست که پایه و اساس آن از تحقیقات گذشته شکل نگرفته باشد. به همین لحاظ با بررسی‌هـایی که بر روی کتاب‌ها، مقالات و گزارش‌ها و تحقیقات و پایان‌نامه‌های موجود در زمینه پژوهش انجام دادیم، ملاحظه گردید که تحقیقات اندکی در ارزش تجارت اجتماعی و تاثیر آن در میزان پذیرش آن توسط مصرف کننده انجام گرفته است.
این فصل مشتمل بر اطلاعات مهم و مربوط به تحقیق است که خواننده را با مطالعات، تحقیقات و نوشته‌های دیگران آشنا می‌کند و ابعاد جدیدی برای گسترش مطالعات و تحقیقات بعدی فراهم می‌سازد. این فصل مشتمل بر ۵ بخش است. ابتدا در بخش نخست به بررسی مبانی و مفاهیم تجارت اجتماعی خواهیم پرداخت. سپس در بخش دوم به بررسی مبانی و مفاهیم قصد رفتاری، در بخش سوم به بررسی مبانی و مفاهیم تبلیغات شفاهی آنلاین و در بخش چهارم به معرفی شرکت اوریفلیم خواهیم پرداخت. در نهایت در بخش پنجم مروری بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت.

۲-۱- بخش اول مبانی و مفاهیم تجارت اجتماعی
٢-۱-۱- ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ درآن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ازﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ(عبدالوند و سرلک، ۱۳۹۴).
ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻴﻘﻲ از ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ روﺷﻦ ﻛﺮدن اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ، از اﻳﻦ رو اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ وب ٢، ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺗﺌﻮری ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ، ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.

در صورت بروز مشکل در دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم تجارت اجتماعی به آراداک اطلاع دهید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.