مبانی نظری رفتار کمک بیمار به بیمار


در حال بارگذاری
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
word
45kb
17
۱۹,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای  رفتار کمک بیمار به بیمار قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب گنجانده شده تا قبل از خرید و دانلود مبانی نظری با رئوس مطالب آشنا شوید. سعی کردیم روش منبع نویسی به سبک APA را رعایت کنیم. همچنین این فایل برای تنظیم مقاله نیز مفید است و حتی می توان با کمی تقویت منابع و مطالب یک مقاله یا تحقیق مروری را از آن استخراج کرد. با قیمت ارزان مقاله و فصل دوم پایان نامه آماده را دانلود کنید.

۲-۱-۲-۲- رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪى ﺑﻴﻤﺎر
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮى در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ‌ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و درﻣﺎﻧﻰ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻠﻤﻰ ۱۹۸۰ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‌دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮى و ﺳﻮدآورى ﺳﺎزﻣﺎن راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻰ وﺟﻮد دارد. ﺑﺴﻴﺎرى از پژوهشگران، رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮى را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﻰ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﻰ ﻓﺮد در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ادراﻛﺎت ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻰ ﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﻋﻰ ﻗﻀﺎوت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ادراک ﺧﻮد ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻀﺎوت اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ آن را ادراک ﻛﺮده اﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ (والترز و جونز ،۲۰۰۱). ﭘﺎراﺳﻮراﻣﺎن، زﻳﺘﺎﻣﻞ و ﺑﺮى(۱۹۸۸) درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪى ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺒﺎدل و ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎص و وﻳﮋه در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺖ، ﻳﻚ ﻗﻀﺎوت ﻛﻠﻰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺟﺤﺎن و ﺑﺮﺗﺮى ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

بخش دوم: کمک بیمار به بیمار
۲-۲- مفهوم نظری کمک بیمار به بیمار
کمک بیمار به بیمار یکی از عوامل مهم در ایمنی بیماران می باشد. ایمنی مفهومی جهانی است که در برگیرنده کفایت، امنیت مراقبت، پاسخ دهی مناسب مراقبین و رضایت بیمار و بستگان است. بر این اساس، ایمنی بیمار به عنوان یک هدف اصلی برای ارتقای مراقبت بهداشتی در نظر گرفته شده و به دنبال آن واژه پیامدهای بیمار مطرح گردیده است. این واژه که در کل جنه های مختلف عملکردی، اجتماعی،جسمی، روان شناختی و فیزیولوژیک تجربه بیمار را در دو دیدگاه پیامدهای مثبت و حوادث جانبی مد نظر قرار می دهد، در مطالعات و پژوهش های متعددی مورد توجه قرار گرفته است (نگارنده و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۲-۱- ایمنی بیمار
با وجود تاکید بسیار متخصصین بر حفظ ایمنی ، شواهد معتبر بین المللی نشان می دهند که ایمنی بیماران در مراکز بهداشتی – درمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. نتایج مطالعات مختلف همراه با گزارشات سازمان جهانی بهداشت نشان داده اند که بین ۳ تا ۱۶ درصد از بیماران بستری در بیمارستانها تحت تاثیر حوادث جانبی از قبیل اشتباهات دارویی ، عفونتهای مرتبط با مراقبت و یا سقوط قرار می گیرند. مازیه نیز با گزارش میزان وقوع این حوادث در یک نفر از ده بیمار بستری در بیمارستان های جهان می نویسد که کشورهای در حال توسعه نسبت بالاتری از این عوارض را دارا می باشند.

بخش دوم: کمک بیمار به بیمار ۳۳
۲-۱-۲- رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮى ۳۰
۲-۱-۲-۱-ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪى ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ۳۱
۲-۱-۲-۲- رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪى ﺑﻴﻤﺎر ۳۲
۲-۲- مفهوم نظری کمک بیمار به بیمار ۳۳
۲-۲-۱- ایمنی بیمار ۳۴
۲-۲-۲-اهمیت کمک بیمار به بیمار در بیماری های خاص ۳۵
۲-۲-۳-تاثیر عملکرد ذهنی بر کمک بیمار به بیمار ۳۶
۲-۳- سوابق پژوهش ۳۷
۲-۳-۱-سوابق داخلی پژوهش ۳۷
۲-۳-۲- سوابق خارجی پژوهش ۴۰
فهرست منابع ۹۴

مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای  رفتار کمک بیمار به بیمار قابل استناد است در ۱۷ صفحه و به همراه منابع موثق در دسترس شماست.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.