مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاسخ مشتری


در حال بارگذاری
۴ مهر ۱۳۹۹
word
73کیلوبایت
22صفحه
۹,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاسخ مشتری آماده دانلود است. تعداد صفحات ۲۲ صفحه و با فرمت word می باشد، در ادامه فهرست مطالب بعلاوه بخشی از متن فایل تقدیم شده است.

بخش سوم: پاسخ مشتری ۴۱
۲-۳- مروری بر مفاهیم پاسخ مشتری ۴۱
٢-۳-١- ﺗﺤﻠﻴﻞ پاسخ مشتری ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ۴۱
٢-۳-٢- پاسخ مشتری و ﺑﺮﻧﺪ ۴۲
۲-۳-٣- پاسخ مشتری ۴۳
٢-۳-٣-١- ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ۴۳
۲-۳-٣-٢- ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺪ ۴۴
۲-۳-٣-٣- ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺮﻧﺪ ۴۵
۲-۳-٣-۴- ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﻧﺪ ۴۵
٢-۳-٣-۵- ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ۴۶
بخش چهارم: سوابق پژوهش ۴۷
۲-۴- سوابق پژوهش ۴۷
۲-۴-۱- پژوهش¬های داخل کشور ۴۷
۲-۴-۲- پژوهش¬های خارج از کشور ۴۹
منابع لاتین و فارسی
بخش سوم: پاسخ مشتری
۲-۳- مروری بر مفاهیم پاسخ مشتری
٢-۳-١- ﺗﺤﻠﻴﻞ پاسخ مشتری ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ

ﻫﺎوﻛﻴﻨﺰ پاسخ مشتری را ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى (اﻓﺮاد، ﺧﺎﻧﻮاده، ﺧﺎﻧﻮار، ﺷﺮﻛﺖ) ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآورى اﻃﻼﻋﺎت و ﭘـﺮدازش آنﻫـﺎ (آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻳـﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ) در ﭘﺮﺗـﻮ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺟﻬﺖ دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﻗﺪام ﻣﻲﻛﻨﺪ (ﺻﻤﺪى، ١٣٨٨).
از اﻳﻦرو پاسخ مشتری ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﻲ و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺧﺮﻳﺪارى ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻄﻮرىﻛـﻪ ﻣـﻲﺑﻴﻨـﻴﻢ ﻫﻤـﻪ ﻣـﺮدم درﺳـﻠﻚ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﻗـﺮار دارﻧـﺪ (ﻣﺴﻌﻮدى،١٣۴٠). اﻫﻤﻴﺖ درک ﺻﺤﻴﺢ از پاسخ مشتری در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ارﺿﺎى ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎى ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲﺷـﻮد. در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺻﻞ ﺗﻘﺪم پاسخ مشتری ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮزه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ آن ﭘﺎﻳﻪرﻳﺰى ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻻزم اﺳﺖ پاسخ مشتری در ﻣﻌﺮض ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺘﺮ دراﻛﺮ ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮر رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ »ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﺗﺠﺎرى از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈـﺮ پاسخ مشتری.« راس ﭘﺮوت اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را درک ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت در دﺳﺖ پاسخ مشتری اﺳﺖ از اﻳﻦرو اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روى پاسخ مشتری در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻳﻜﻲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎرهﻫﺎى ﻣﺠﻠﻪاى ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑـﺰﻳﻨﺲ وﻳـﻚ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ پاسخ مشتری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎرت در ﻛﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ پاسخ مشتری و ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺶ ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز، ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻳﺎ ﻣﻬﺎرت ﻓﺮوش. ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎى ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى پاسخ مشتری را ﺑـﺎ درﻛﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﺟﺎﻣﻊ از آن ﺑﺮآورده ﻛﻨﺪ (اردﺳﺘﺎﻧﻲ وﺳﻌﺪى، ١٣٨٨).
ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ پاسخ مشتری ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه از اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ، ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﺎ ﮔﺴﺘﺮدهاى از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و واﻛﻨﺶﻫﺎﺳﺖ .
٢-۳-٢- پاسخ مشتری و ﺑﺮﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎورﻫﺎ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد (ﻟﻴﻮ و ﻫﻤﻜﺎران، ٢٠١٣). ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻴﻢ و داﻣﻬﻮرﺳـﺖ (٢٠١٠) اﺳـﺘﺮاﺗﮋىﻫـﺎى ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﺠﺎد ارزش ﺑﺮاى ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ روى و ﭼﺎو (٢٠١١) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﺳﻠﻴﻘﻪ و ﻃﺮز ﻓﻜﺮ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن روز ﺑﻪ روز ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در ﺣـﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ و ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى ﺑـﺮاى ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎى ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺟﺎﻣﻊ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ (ﺷـﺎﺑﻴﺮ و رﺣﻤﺎن، ٢٠١٣). از اﻳﻦ رو ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ روى ﮔﺴﺘﺮش رواﺑـﻂ ﺷﺨﺼﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ (اﺳﭽﻴﻮﻳﻨﺴﻜﻲ و داﺑﺮوﺳﻜﻲ، ٢٠١٣).
ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ اﻣﺎ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﺧـﻮد را ﺗﻨﻬـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ اﺣﺴﺎﺳﺎت دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﻌﻬﺪﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮاى ﻳﻚدﻳﮕﺮ از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻـﻔﺎت رﻓﺘـﺎرى ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ. واﺑﺴﺘﮕﻲﻫﺎى ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ پاسخ مشتری ﺑﻪ ﻓﺪاﻛﺎرىﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ و ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣـﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲﮔﺮدد (راﻣﺒﻮﻛﺎس و ﻫﻤﻜﺎران، ٢٠١۴).

در صورت بروز مشکل در دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاسخ مشتری به آراداک اطلاع دهید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.