مبانی نظری ریسک اطلاعات سهام ، بازده سهام ، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه


در حال بارگذاری
۱۸ آبان ۱۳۹۸
Word, Pdf
1857 کیلوبایت
76 صفحه
۹,۹۰۰ تومان
خرید

برای شما یک فایل word با احتساب منابع ۷۶ صفحه ای آماده دانلود کرده ایم که با مبانی نظری و پیشینه تحقیق (سوابق پژوهشی) ریسک اطلاعات سهام ، بازده سهام ، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه مرتبط است. جهت اطلاع از مطالب درون فایل حاضر فهرست عناوین مطالب در ادامه قید شده است. شما با قیمت مناسب برای خرید این فایل و دانلود آن تنها چند گام کوتاه فاصله دارید. توجه: این فایل تنها جهت کمک به پژوهشگران و دانشجویان در جهت بهتر انجام دادن تحقیق و پژوهش آنان می باشد و آراداک هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده بعضی اشخاص از این فایل را به عهده نمی گیرد.

فهرست
۲-۱) مقدمه ۴
۲-۲)مبانی نظری ۴
۲-۲-۱)بازده ۴
۲-۲-۲- تعریف بازده ۴
۲-۲-۳- بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار ۵
۲-۲-۴- حداکثر شدن سود هر سهم به عنوان یک معیار ۵
۲-۲-۵- حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار ۶
۲-۲-۶- بازده سرمایه گذاری ۶
۲-۲-۷- تفاوت در رجحان سهامداران ۷
۲-۲-۸- اجزای بازده ۷
۲-۲-۹- عوامل موثر بر بازدهی ۸
۲-۲-۱۰- روشهای محاسبه بازده سهام ۱۰
۲-۲-۱۱محاسبه بازده کل ۱۳
۲-۲-۱۲ نوسان پذیری بازده سهام ۱۳
۲-۲-۱۳ بازده سهام و عوامل موثر بر آن ۱۴
۲-۲-۱۴ اهمیت بازده سهام ۱۵
۲-۳)مبانی نظری هزینه حقوق صاحبان سهام ۱۶
۲-۳-۱مفهوم ساختار سرمایه ۱۶
۲-۳-۲- روش‌های تأمین مالی ۱۷
۲-۳-۳ بدهی کوتاه مدت ۱۸
۲-۳-۴ بدهی بلندمدت ۱۸
۲-۳-۵ سهام ممتاز ۱۹
۲-۳-۶ سهام عادی ۱۹
۲-۳-۷ تئوری‌های ساختار سرمایه ۲۰
۲-۳-۸ تئوری سنتی ۲۰
شکل (۲-۱) هزینه سرمایه به روش سنتی ۲۱
۲-۳-۹ نظریه سود عملیاتی خالص ۲۱
شکل (۲-۲) هزینه سرمایه به روش سود عملیاتی خالص ۲۲
۲-۳-۱۰ نظریه سود خالص ۲۲
شکل (۲-۳) هزینه سرمایه به روش سود خالص ۲۳
۲-۳-۱۱ تئوری میلر و مودیلیانی ۲۳
۲-۳-۱۲ نظریه اول میلر و مودیلیانی (بدون مالیات) ۲۵
شکل (۲-۴) ارتباط بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت بدون در نظر گرفتن مالیات ۲۶
۲-۳-۱۳ نظریه دوم میلر و مودیلیانی (با مالیات) ۲۶
۲-۳-۱۴هزینه‌های نمایندگی ۲۸
شکل (۲-۷) ارزش شرکت با وجود مالیات، هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های نمایندگی ۲۹
۲-۳-۱۵ تئوری‌های نوین ساختار سرمایه ۲۹
۲-۳-۱۶ تئوری توازن پایدار یا ایستا ۲۹
۲-۳-۱۷فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی ۳۰
۲-۳-۱۸ تئوری ترجیحی (سلسله مراتبی) ۳۲
۲-۳-۱۹ تئوری هزینه‌های نمایندگی ۳۳
۲-۳-۲۰ تئوری زمانبندی بازار ۳۴
۲-۳-۲۱ سررسید بدهی ۳۶
۲-۳-۲۲ مقدمه‌ای بر هزینه سرمایه ۳۹
۲-۳-۲۳ هزینه سرمایه ۴۰
۲-۳-۲۴هزینه سرمایه واقعی ۴۱
۲-۳-۲۵هزینه فرصت ۴۱
۲-۳-۲۶هزینه سرمایه ضمنی ۴۲
۲-۴ریسک ۴۳
۲-۴-۱ انواع مختلف ریسک ۴۳
۲-۴-۲ عناصر اصلی ریسک ۴۵
۲-۴-۳ مدیریت ریسک ۴۵
۲-۴-۴استراتژی‌های مدیریت ریسک ۴۶
۲-۴-۴-۱ انتقال ریسک ۴۷
۲-۴-۴-۲ اجتناب از ریسک ۴۷
۲-۴-۴-۳ کاهش ریسک ۴۷
۲-۴-۴-۳ پذیرش ریسک ۴۸
۲-۴-۵ ریسک و دارایی نقدی ۴۸
۲-۴-۶ریسک اطلاعات ۴۹
۲-۵) پیشینه ی تحقیق ۵۰
۲-۵-۱) پژوهش های خارجی ۵۰
۲-۵-۲) پژوهش های داخلی ۵۲
فهرست منابع ۶۰

ریسک اطلاعات سهام

ریسک در لغت به معنی امکان یا احتمال بروز خطر یا روبه روشدن با خطر، صدمه دیدن، خسارت دیدن و کاهش درآمد می باشد. در واقع هر عاملی که موجب محقق نشدن پیش بینی های آیند ه گردد تحت عنوان عامل ریسک در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر ریسک زیان بالقوه ای است که یا مستقیماً از زیان های درآمد و سرمایه حاصل می شود و یا به صورت غیرمستقیم از محدودیت هایی به وجود می آید که توانایی بانک را برای دستیابی به اهداف تجاری و مالی خود کاهش می دهد. این محدودیت ها، با کاهش توانایی بانک در اداره امور تجاری یا عدم دستیابی به منافع حاصل از موقعیت های مختلف، ریسک را به بانک تحمیل می نمایند(آقایی،۱۳۹۲).

بازده سهام

همانطور که میدانیم هدف سرمایه گذاران حداکثرکردن بازده مورد انتظاراست. بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است. یک ارزیابی از بازده تنها راه منطقی ( قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاریاندازه گیری بازده واقعی( مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصا اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته درتخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد (ربیعی، ۱۳۸۳)… ادامه مطالب مرتبط با بازده سهام در فایل اصلی پس از خرید قابل مشاهده است.

ساختار سرمایه

تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیبی از بدهی‌های کوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد که بوسیله آن دارایی‌های شرکت تأمین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار مالی شرکت گفته می‌شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد (باقرزاده،۱۳۸۶). کوپر[۱] ساختار سرمایه را به عنوان نسبت اوراق بهادار قدیمی‌تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه‌گذاری‌ها تعریف می‌کند. هازی[۲] اعتقاد دارد که ساختار سرمایه تعادل بین سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و ترکیب استقراض شرکت است که واحد تجاری برای تأمین دارایی‌های خود از آن‌ها استفاده می‌کند. بلکویی[۳] ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی‌های شرکت معرفی می‌کند. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره و … می‌داند که اغلب از طریق نسبت‌هایی مانند نسبت بدهی به مجموع دارایی‌ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌ها و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام اندازه‌گیری می‌شود . به طور کلی ساختار سرمایه به ترکیب منابع مورد استفاده برای تأمین مالی اشاره دارد… ادامه مطالب مرتبط با ساختار سرمایه در فایل اصلی پس از خرید قابل مشاهده است.

[۱] Cooper

[۲] Hussy

[۳] Belkaui

هزینه سرمایه

هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع مالی شرکت می‌باشد. این ترکیب که ساختار بهینه سرمایه نام دارد، متوسط هزینه سرمایه شرکت را نیز حداقل می‌سازد (باقرزاده،۱۳۸۶). معمای ساختار سرمایه از مهم‌ترین مسائل مدیریت مالی شمرده می‌شود و حتی از معمای سود سهام نیز پیچیده‌تر است؛ زیرا اطلاعات مدیران در زمینه ساختار سرمایه بسیار اندک است و هنوز معلوم نیست شرکت‌ها بر چه اساسی اوراق بهادار بدهی، مالکیت و یا مختلط را منتشر می‌نماید. از نظر مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا می‌توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل شرکت تأثیر گذاشت. هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید بدست آورد تا بازده سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان سرمایه شرکت برآورده شود و ارزش شرکت تغییر نکند. ارزش کل شرکت را نیز می‌توان به صورت زیر تعیین نمود: (ایزدی نیا،۱۳۸۸)… ادامه مطالب مرتبط با هزینه سرمایه در فایل اصلی پس از خرید قابل مشاهده است.

مشخصات فایل

نوع فایل:  ورد آفیس

شرح ابعاد و مولفه های متغیر: دارد

منبع: دارد (فارسی و لاتین)

پیشینه لاتین: دارد

پیشینه فارسی: دارد

تعداد صفحات: ۷۶ صفحه

گارانتی: دارد

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.