×

دانلود مقاله بیس بررسی رابطه بین ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی، ساختار هیئت مدیره و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

۹۰۰ تومان

مقاله بیس مرتبط با ارزش های سازمانی نویسنده ADRIAN FURNHAM

۹۰۰ تومان