بررسی مفاهیم و کاربردهایی از یادگیری عمیق در اینترنت اشیاء مبتنی بر ابر با بهره مندی از هوش مصنوعی


عنوان انگلیسی مقاله “Deep learning for cloud-based Internet of Things …