×

فروش پرسشنامه بازاریابی رابطه مند لی نگوین هو و همکاران ۲۰۱۱

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه قصد خرید مجدد الکترونیکی مشتریان

۲,۵۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه سنجش ذهنیت فلسفی سلطانی

۱,۵۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت ۲۰۰۳

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی پاترسون

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

۲,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه امنیت شغلی

۲,۹۰۰ تومان

دریافت پکیج پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی

۵,۰۰۰ تومان