مبانی نظری ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی به همراه پرسشنامه عملکرد سازمانی

۸,۹۰۰ تومان