×

مبانی نظری مدل های نوین ارزیابی عملکرد و شاخص های عملکردی کارت امتیازی متوازن(BSC)

۸,۹۰۰ تومان

مقاله بیس مرتبط با ارزش های سازمانی نویسنده ADRIAN FURNHAM

۹۰۰ تومان

دانلود چارچوب (مبانی، ادبیات، پیشینه) نظری عوامل موثر بر فساد اداری

۷,۸۰۰ تومان

دانلود مبانی (چارچوب) نظری بازاریابی شبکه های اجتماعی

۸,۹۰۰ تومان

دانلود داده های سود تقسیمی، حجم معاملات، ارزش شرکتهای بورسی

۱۹,۰۰۰ تومان

دانلود داده های تعداد کارکنان ۱۶۸ شرکت بورسی طی بازه زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳

۷,۹۰۰ تومان

دانلود داده های اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت

۸۹,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه ارزش های سازمانی فورنهام همراه مقاله بیس

۲,۹۰۰ تومان

دانلود داده های کیفیت افشا شرکتهای بورسی

۱۲,۸۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه قصد خرید مجدد الکترونیکی مشتریان

۲,۵۰۰ تومان