×

دانلود پرسشنامه ارزش های سازمانی فورنهام همراه مقاله بیس

۲,۹۰۰ تومان

دانلود داده های کیفیت افشا شرکتهای بورسی

۱۲,۸۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه قصد خرید مجدد الکترونیکی مشتریان

۲,۵۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه سنجش ذهنیت فلسفی سلطانی

۱,۵۰۰ تومان

دانلود داده های مالی شرکتهای بورسی ۱۳۲ شرکت از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۵

۱۹,۰۰۰ تومان

داده های مالی شرکت های بورسی سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴

۳۹,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان شفاهی و الکترونیکی ۲۰۱۸

۴,۹۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد الکترونیکی

۷,۸۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری (ادبیات و پیشینه تحقیق) خرید مجدد مشتریان الکترونیکی

۷,۸۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری (ادبیات) اعتماد الکترونیکی

۷,۸۰۰ تومان