مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم رفتار خرید


در حال بارگذاری
۵ مهر ۱۳۹۹
word
348کیلوبایت
35صفحه
۹,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم رفتار خرید آماده دانلود است. تعداد صفحات ۳۵ صفحه و با فرمت word می باشد، در ادامه فهرست مطالب بعلاوه بخشی از متن فایل تقدیم شده است.

٢-۴- بخش چهارم: مبانی و مفاهیم رفتار خرید ۵۴
۲-۴-۱- رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ۵۴
٢-۴-۲- رﻓﺘﺎر ﭘﻴﺶ از ﺧﺮﻳﺪ ۵۴
٢-۴-۲-١- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ۵۷
٢-۴-۳- رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ۶۷
٢-۴-۴- رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺲ از ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ۶۸
٢-۵ –ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻲ ۷۱
۲-۶ بخش ششم پیشینه پژوهش ۷۴
۲-۶-۱ پیشینه داخلی ۷۴
۲-۶-۲ پیشینه خارجی ۷۶
منابع لاتین و فارسی
٢-۴- بخش چهارم: مبانی و مفاهیم رفتار خرید
۲-۴-۱- رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه
رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻣﺼﺮﻓﻰ. اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻰ را در ﺑﺮﻣﻰﮔﻴﺮد. ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل دﺳﺘﺮﺳﻰ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺮﻳﻊ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در راﺿﻰ ﻛﺮدن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮى ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺸﻒ روشﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ ارزش ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺷﺎن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ. روﻳﻜﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮى اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز دﻳﺪﮔﺎه از ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻴﻢ واﻗﻌﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎ در ﻛﻔﺶ ﻣﺸﺘﺮى ﻛﻨﻴﻢ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ازﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ او ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ. ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺸﺘﺮى، ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ و رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺗﻼش اﺳﺖ. در اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ را واروﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻰ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻى زﻧﺠﻴﺮه. ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت زﻳﺎدى در ﺗﺌﻮرى ﺑﺮاى ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روى ﻣﺸﺘﺮى ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻰ در ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻛﻤﻰ اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻰ از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮى دارد. ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ ادﻏﺎم ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮى و ﻣﺤﺮکﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮى را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ(ﻛﺮﻓﻮت و دﻳﮕﺮان، ٢٠١٢).
٢-۴-۲- رﻓﺘﺎر ﭘﻴﺶ از ﺧﺮﻳﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت زﻳﺎدى ﺑﺮاى ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﻛﻪ درﺑﺎره رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻰﻛﻮﺷﻨﺪ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻰﺧﺮﻧﺪ روش و ﺗﻌﺪاد ﺧﺮﻳﺪ و ﻋﻠّﺖ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ. وﻟﻰ آﮔﺎه ﺷﺪن از ﻋﻠﺖﻫﺎى رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪار ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا اﻏﻠﺐ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت در ذﻫﻦ و ﻓﻜﺮ و ﻣﻐﺰ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد دارد. ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪل ﻣﺤﺮک- ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚﻛﻨﻨﺪه و اﻧﮕﻴﺰش ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺤﺮﻛﻬﺎى ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ (ﻳﺎ ﻫﻤﺎن آﻣﻴﺨﺘﻪﻫﺎى ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ) وارد ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮد و او واﻛﻨﺶﻫﺎى ﻣﺸﺨﺺ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ. ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺨﺴﺖ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﺷﺨﺼﻰ ﺧﺮﻳﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻴﻮهاى ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﺮکﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ درﻣﻰآورد و در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ از ﺧﻮد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد. و دوم ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى ﺧﺮﻳﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر او اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد

در صورت بروز مشکل در دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم رفتار خرید به آراداک اطلاع دهید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.