مبانی نظی و پیشینه تحقیق مفاهیم خرده فروشی


در حال بارگذاری
۶ مهر ۱۳۹۹
word
343کیلوبایت
35صفحه
۹,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم با عنوان مبانی نظی و پیشینه تحقیق مفاهیم خرده فروشی آماده دانلود است. تعداد صفحات ۳۵ صفحه و با فرمت word می باشد، در ادامه فهرست مطالب بعلاوه بخشی از متن فایل تقدیم شده است.

مقدمه ۱۱
۲-۱- بخش اول مبانی و مفاهیم خرده فروشی ۱۱
٢-١-۱- ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ۱۱
٢-١-۲- راﻳﺤﻪ ۱۶
٢-١-۳- ﻃﺮاﺣﻲ داﺧﻠﻲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ۱۸
٢-١-۳-١- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ۱۹
٢-١-۳-٢- اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ۱۹
٢-١-۴- ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ ۲۱
٢-١-۵- دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻣﻜﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ۲۲
٢-١-۵-١- ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﻜﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ۲۵
٢-١-۶- ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ۲۷
٢-١-۷- ﻧﻮرﭘﺮدازی ۲۸
٢-١-۷-١- اﻫﺪاف ﻧﻮرﭘﺮدازی ۲۹
٢-١-۷-٢- اﻳﺠﺎد رﻧﮓ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮر ۳۰
۲-۶ بخش ششم پیشینه پژوهش ۷۴
۲-۶-۱ پیشینه داخلی ۷۴
۲-۶-۲ پیشینه خارجی ۷۶
منابع لاتین و فارسی
* مقدمه
ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ و ﻏﻴﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﺮدد. ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻰ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪﺷﻜﻞﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﺮى ﻓﺮوش١ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ از اﻧﻮاع آنﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ در زﻣﺎن و اﻧﺮژى ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﻼنﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎى زﻧﺠﻴﺮهاى اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎى زﻧﺠﻴﺮهاى ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى درزﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف و ﻣﻜﺎن ﺧﺮﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ درون ﻣﻜﺎن ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﻀﺎى ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ. اﻣﺮوزه ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻣﻮرد اول ﺗﺎ ﺣﺪى ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ، وﻟﻰ در ﺑﺎب ﻓﻀﺎى ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درون ﻓﻀﺎى ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮى اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در »ﻣﻜﺎن ﺧﺮﻳﺪ« اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى و اﻗﺪاﻣﺎت درون ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮى ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارى ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد. این فصل مشتمل بر اطلاعات مهم و مربوط به تحقیق است که خواننده را با مطالعات، تحقیقات و نوشته‌های دیگران آشنا می‌کند و ابعاد جدیدی برای گسترش مطالعات و تحقیقات بعدی فراهم می‌سازد. این فصل مشتمل بر ۶ بخش است. ابتدا در بخش نخست به بررسی مبانی و مفاهیم خرده فروشی خواهیم پرداخت. سپس در بخش دوم به بررسی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ درون ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ، در بخش سوم به بررسی ﺗﺠﺮﺑﻪ درون ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮی و در بخش چهارم به بررسی مبانی و مفاهیم رفتار خرید و در بخش پنجم به بررسی ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻲ خواهیم پرداخت. در نهایت در بخش ششم مروری بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت.

۲-۱- بخش اول مبانی و مفاهیم خرده فروشی
٢-١-۱- ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﺳﺨﺖ ﺑﺘﻮان ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻫﻤﻪ اﺟﺰاﻳﺶ را در ﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮد. ﺷﺎﻳﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ وﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده اى را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اى ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻤﻪ اﺟﺰاى ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ. ﺑﺨﺸﻰ از آن ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺮون ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰآﻳﺪ. ﻳﻌﻨﻰ از آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮاه در ﻫﻨﮕﺎم رد ﺷﺪن از ﻛﻨﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﺧﻮاه ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻗﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻫﻨﮕﺎم رد ﺷﺪن از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﮔﻴﺮى ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺧﻮب از ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ذﻫﻨﺶ ﺑﺴﺎزد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد اﻳﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ذﻫﻨﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ. ﭘﺲ از آن ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮىاى داﺧﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﺪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰى ﻣﺸﻬﻮد و ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺮ او ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ. ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده و از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻰ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ زﻳﺒﺎ ﺳﺎزى و ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬارى ﺻﺤﻴﺢ اﺟﻨﺎس ﻣﻰﺗﻮان ﻫﻢ ﻓﺮوﺷﮕﺎه را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﺮد و ﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎ ﺑﺮاى ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش ﺿﻤﻦ ﺟﺒﺮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺳﻮددﻫﻰ ﻓﺮوﺷﻜﺎه را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده‌اى از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت درون ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ و ﻳﺎ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮى را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﺪ، ﻓﻘﻂ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﺪ. اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻫﺪف و ﻫﺪاﻳﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺠﺎم آن ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﻳﺎ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺘﻴﺎﻗﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻛﻠﻰ ﻳﻚ واﻛﻨﺶ اﺣﺴﺎﺳﻰ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮى را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ وﻟﻰ اﻳﻦ اﺷﺘﻴﺎق اﺳﺖ ﻛﻪ او را در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ اﺷﺘﻴﺎق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺬاب و ﻣﺸﺘﺎق ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻴﺎزﻫﺎى روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻃﺮاﺣﻰﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ (راﺷﻚ و دﻳﮕﺮان ، ٢٠١۶).
ﺑﺎوﺟﻮد ﻓﺮاواﻧﻰ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻣﻰﻓﺮوﺷﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﺑﻴﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻳﻜﻰ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎى ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮدى و ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ رﻗﺎﺑﺘﻰ، ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﺎص و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰى ﺑﺮاى ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد دارد. ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻪﻋﻨﻮان از اﺟﺰاى اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻰ دارد (ﻛﻮﻣﺎر و ﻛﻴﻮﻧﮓ ﻛﻴﻢ، ٢٠١۴).
اﻳﺠﺎد ﻳﻚ اﺣﺴﺎس در ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻪﻳﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﻰاى اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻫﻦ آنﻫﺎ را درﮔﻴﺮ ﻛﻨﺪ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪى از ﺧﺮﻳﺪ اﺳﺖ، ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﻗﻮى و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ آنﻫﺎ را ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آنﻫﺎ در ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺬاب ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﻰﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاغ ﺑﺎل و ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ (ﺗﻮﻣﺎزﻟﻰ و دﻳﮕﺮان،٢٠١۶).

در صورت بروز مشکل در دانلود مبانی نظی و پیشینه تحقیق مفاهیم خرده فروشی به آراداک اطلاع دهید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.