مبانی نظری و پیشینه تحقیق ﺗﺠﺮﺑﻪ درون ﻓﺮوﺷﮕﺎهی ﻣﺸﺘﺮی


در حال بارگذاری
۶ مهر ۱۳۹۹
word
251کیلوبایت
17صفحه
۹,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق ﺗﺠﺮﺑﻪ درون ﻓﺮوﺷﮕﺎهی ﻣﺸﺘﺮی آماده دانلود است. تعداد صفحات ۱۷ صفحه و با فرمت word می باشد، در ادامه فهرست مطالب بعلاوه بخشی از متن فایل تقدیم شده است.

٢-٣- بخش سوم: ﺗﺠﺮﺑﻪ درون ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮی ۴۸
٢-٣-١- ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺘﺮی از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ۴۹
٢-٣-٢- ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ۵۱
٢-٣-٣- راﺣﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮی ۵۲
۲-۶ بخش ششم پیشینه پژوهش ۷۴
۲-۶-۱ پیشینه داخلی ۷۴
۲-۶-۲ پیشینه خارجی ۷۶
منابع لاتین و فارسی
٢-٣- بخش سوم: ﺗﺠﺮﺑﻪ درون ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮی
ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻀﻮرى ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ، در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻗﻀﺎوﺗﻰ را از ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻜﻞ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وى ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاى ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ و دﻟﺴﺮدى وى ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻣﺮوزه اﻧﺘﻈﺎرى ﻓﺮاﺗﺮ از درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ را از ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ارﺗﺒﺎط، ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و ﺧﺎص را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮاﺣﻰ و واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺘﺮى ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮآورده ﻛﺮدن اﻧﺘﻈﺎرت ﻣﺸﺘﺮى ﻳﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از اﻧﺘﻈﺎرات وى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪى، وﻓﺎدارى و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮى را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺳﺎزد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ زرﻧﮓ و داﻧﺎ ﺑﻮده و ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى رﻗﻴﺐ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻰ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دﻓﺘﺮ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ آﺷﻜﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ ٨٠ درﺻﺪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﺑﻬﺘﺮى اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮى ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ (آﻟﺪن و دﻳﮕﺮان، ٢٠١٢).
ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻰ از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرى را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮى دارد. ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ادﻏﺎم ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮى و ﻣﺤﺮﻛﻬﺎى ﺧﺎرﺟﻰ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮى را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ (ﻣﺼﻠﺢ ﭘﻮر و ون ﻛﻴﻦ ٢٠١۴).
رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮى، وﻓﺎدارى ﻣﺸﺘﺮى، ﺗﻌﻬﺪ، رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ، و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ (ﻫﺎﻓﻤﻦ و ﻛﺘﻠﺮ ٢٠١۵).
ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻰ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را از درون ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮى ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ واﻛﻨﺶ ﻫﺎى ﺷﺨﺼﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎى ﮔﺮوﻫﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻰ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ، ﻧﮕﺮشﻫﺎ، ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﻗﺪرت ادراک، و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ. اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات روش ﻫﺎى ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ، اﺣﺴﺎس آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰ دﻫﺪ، اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﻤﻊ آورى و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ، اﻓﻜﺎر و اﻗﺪاﻣﺎت را ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ و ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﺧﺎص را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻰ از ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺨﺼﻰ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮى را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻰ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﻋﺎوﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﺗﻼش ﻫﺎى ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد (ﻣﺼﻠﺢ ﭘﻮر و ون ﻛﻴﻦ، ٢٠١۴).
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺮده ﻓﺮوش و ﻣﺸﺘﺮى ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﺣﻔﻆ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ و ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻌﺪى ﻣﺸﺘﺮى دارد.ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدى ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮى دارد و ﻣﻮﺟﺒﺎت وﻓﺎدارى او را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ. رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮى اﻧﻌﻜﺎﺳﻰ از رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻃﻮل ﺧﺮﻳﺪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه رﻓﺘﺎرى ﺳﺎزﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮى ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن راﺳﺘﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﻓﺎدارى او ﻣﻰ ﺷﻮد (ﺗﺎﻧﮓ و ﻛﺎرﻟﺴﻮن، ٢٠١۵).

در صورت بروز مشکل در دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ﺗﺠﺮﺑﻪ درون ﻓﺮوﺷﮕﺎهی ﻣﺸﺘﺮی به آراداک اطلاع دهید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.