مقاله طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آمـوزش دانشگاه های دولتی قاره آسیا

دانلود مقاله رایگان با موضوع جدید طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آمـوزش دانشگاه های دولتی قاره آسیا. این مقاله در ۲۱ صفحه آماده دانلود است. در ادامه گزیده ای از مطالب مقاله بیان شده است. متن کامل در فایل اصلی موجود است. لینک دانلود انتهای مطلب موجود است.

عنوان انگلیسی مقاله:

Designing a Model for Evaluation and Validation of Quality of Education in Asian Educational Systems

 

چکیده

واکاوی تفسـیرها و بررسی نگرش ها در زمینه ی اعتبارسنجی دانشگاهی به ما کمک مـیکنـد نسـبت بـه طراحـی الگوی اعتبارسنجی شناخت کافی و وافی کنـیم. در ایـن جسـتار، سـعی شـده اسـت از دیـد عاملان و کنشگران دانشگاهی به بازتولید عناصر نوین اعتبارسنجی در دانشگاه های کشورهای آسیایی بخصوص کشورهای در حال توسعه پرداختـه شـود. روش تحقیق مبتنی بر نظریه زمینه ای، روش شناسی این پژوهش را تشکیل میدهد. داده های پژوهش حاضر از چهار منبع به دست آمد، که عبارت اند از، مصاحبه، مشاهده، یادداشت برداری و اسناد. انجام مصاحبه با ٣۶ نفر از خبرگان و مطلعین آموزش عالی از کشورهای ایران، هند، عربستان، کره و ژاپن. نتایج بررسی ها نشان داد، الگوی نهایی زمینه ای، بیانگر این حقیقت است که اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی در اغلب کشورهای آسیایی، مفهومی پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر یک سری شرایط است. این شرایط در سه دسته طبقه بندی شده اند که عبارت اند از: شرایط علی، شرایط مداخله گر و شرایط زمینه ای. همه عوامل مرتبط با این سه دسته در الگوی نهایی مشخص شده اند.

کلیدواژه ها: Asian Educational Systems، Quality of Education، Validation Quality of Education

مقاله رایگان طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آمـوزش دانشگاه های دولتی

مقدمه

رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی بر این باور است که واقعیـت هـای اجتمـاعی توسـط مردمـان همان اجتماع ساخته شده، بازسازی و تفسیر می شوند. ازاین رو، فهم، تعبیر و نحـوه ی نگـرش به پدیده های آموزش عالی از ارزش بسیار بالایی برخـوردار اسـت، چراکـه فصـل الخطـاب تولید، بازتولید و نیز تغییر آن ها، خود همتایان اجتماع علمی است. علاوه بر ایـن، بـه تناسـب تنوع بسترهای دانشگاهی، درکها و تفسیرهای متعددی نیز وجود دارد. واکاوی تفسـیرها و بررسی نگرش ها درزمینه ی اعتبارسنجی دانشگاهی به ما کمک مـیکنـد نسـبت بـه طراحـی الگوی اعتبارسنجی شناخت کافی و وافی کنـیم. در ایـن جسـتار، سـعی شـده اسـت از دیـد عاملان و کنشگران دانشگاهی به بازتولید عناصر نوین اعتبارسنجی پرداختـه شـود. آمـوزش عالی در بسیاری از کشورهای آسیا مانند هند، ایران، عربستان، اندونزی و … در دهه ی اخیر تحولات عظیمی را پشت سر گذاشته است. بـدین معنـی کـه ورود پدیده هایی مانند جهانی شدن، دنیای مجازی و فضای سایبری، مدیریت دانش، اقتصاد دانش بنیان، توسعه ی حرفه ای، ساختارهای جدید، توسـعه ی فـن آوری، ارتباطـات، تغییـرات جهانی، تکثـر و تنـوع رشـته هـای دانشـگاهی، افـزایش جمعیـت دانشـجویی، رواج دیـدگاه یادگیری مادام العمـر و… بـه درون اکوسیسـتم دانشـگاه، برنامـه هـا، محتواهـا، سیاسـت هـا و ساختارهای نظام های آموزش عالی را دست خوش تغییر و تحول قرار داده است ؛ گو اینکـه، دانشگاه از کارکرد سنتی خود فاصله گرفته و بـه بـازتعریف رسـالت هـای خـویش پرداختـه است. آنچه از بیرون و دنیای دموکراتیک نمایان است، جهان جدیدی است که بسان کـوه یـخ در اقیانوس مواج آموزش عالی شناور است. در این میان، این طور مینماید که دنیـای جدیـدی از اعتبارسنجی در اذهان کنشگران دانشگاهی شکل گرفته باشد. نکتـه اساسـی آن اسـت کـه مردمان آموزش عالی این جهان جدید را میبینند، آن را تجربه میکنند، بـه آن معنـی مـی‌بخشند، آن را درک میکنند و آن را تعبیر و تفسیر میکنند. بـیتردیـد درک و تفسـیر ایـن مردمان از اعتبارسنجی دارای ابعـاد و صـور گونـاگونی اسـت. درک ایـن اشـکال، مسـتلزم ورود به دنیای مردمان علمی اجتمـاع دانشـگاهی و بررسـی و مطالعـه ی اعتبارسـنجی است. در این پژوهش، مسئله اصلی آن است کـه کنشـگران آمـوزش عـالی چـه عـواملی را برای اعتبارسـنجی نظـام آمـوزش عـالی دخیـل مـیداننـد. چـه درک و تفسـیری از الگـوی مطلوب اعتبارسنجی در ذهنشان جاری و ساری است.

آسیا قاره ای است با مختصات فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاسی، اقتصادی و ارزشـی خاص خود. ازاین رو، پژوهش حاضر از چند جهـت حـائز اهمیـت اسـت. اول اینکـه، نظـام اعتبارسنجی کشورهای هر قاره ای با عوامل زمینه ای عجین است، بـالطبع نظـام اعتبارسـنجی آمـوزش عالی کشورهای قاره آسیا نیز باید ویژگیهای خاص خود را داشـته باشـد. دوم اینکـه، با وجود اینکه این واقعیت را نمی شود نادیده گرفت که کنشـگران آمـوزش عالی در هر کشوری بسی بهتر از افراد خارجی قادرنـد، بـه بازتولیـد معنـایی نظـام اعتبارسـنجی بپردازند. اما نظام آموزش عالی در قاره آسیا، به دلیل وجود دانشگاه های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی گسـتردگی بسـیار زیـادی دارد. دانشـگاه هـای دولتی، نه تنها به لحاظ اهداف، مقاصد و رسالت هـا از سـایر دانشـگاه هـا متمایزنـد، بلکـه، اکوسیستم دانشگاه های دولتی در اغلب کشورهای قاره آسیا نیـز ویژگـیهـای خـاص خـود را دارد. بـه همـین منظـور، شناسایی مؤلفه های اعتبارسنجی دانشگاه های دولتی از اهمیت زیادی برخوردار اسـت. بـا عنایت به دلایل فوق، این پژوهش درصدد است بـا بـه کـارگیری رویکـرد تفسـیرگرایی بـه احصاء عوامل اعتبارسنجی از دیدگاه کنشگران آموزش عـالی دانشگاه های دولتی بپـردازد. بـر ایـن اسـاس، در پژوهش حاضر، الگوی اعتبارسنجی، به سان نوعی گفتمان تلقی شده اسـت کـه در آن نگـاه از بالا به پائین کنار گذاشته شـده و درک ذهنیـت هـای جامعـه ی دانشـگاهی در مرکـز ثقـل مطالعه قرارگرفته است.

طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آمـوزش دانشگاه های دولتی

هدف کلی پژوهش، “طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آمـوزش دانشگاه های دولتی قاره آسیا” است. اهداف خاص تر این تحقیق را میتوان به شرح زیر مقوله بندی کرد.

١. احصاء و تدوین عوامل تشکیل دهنده الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزشی عالی؛

٢. ارائه یک الگوی زمینه ای شامل سه بعد شرایط، تعامل و پیامد بر اساس نظریه ی زمینه ای.

به منظور تحقق اهداف فوق، سعی شده است با به کارگیری رویکرد امیک یا جهت گیری از درون، به واکاوی درک و فهم کنشگران اجتماع علمی از الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی پرداخته شود. بر این پایه، تمام تلاش پژوهش حاضر این بوده است که با رویکرد تفسیری به بازتولیـد معنایی واقعیتی به نام “الگوی اعتبارسـنجی” بپـردازد. بـه ایـن ترتیـب نشـان داده شـده اسـت، عاملان و کنشگران آموزش عالی در قاره آسیا نگاهشـان بـه “الگـوی اعتبارسـنجی نظـام آمـوزش عـالی ” چگونه است.

دانلود مقاله طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آمـوزش دانشگاه های دولتی

جهت دانلود رایگان مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود مقاله رایگان طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آمـوزش دانشگاه های دولتی

623 بازدید